Vermilion stopt met gaswinning 'put 3' Langezwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - Gaswinningsbedrijf Vermilion is vandaag, dinsdag 11 april, gestopt met het winnen van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag.

Vermilion Energy Netherlands B.V. is vandaag gestopt met de productie van de Langezwaag-3-put in het gasveld Langezwaag. Hiertoe is besloten nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Vermilion gisteren een last onder dwangsom had opgelegd. Geen toestemming Vorige maand heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een vooraankondiging van dit besluit naar Vermilion gestuurd. Vermilion heeft eind november een derde put in productie genomen zonder dat daar een goedgekeurd winningsplan voor is. Dat is niet toegestaan. Vermilion heeft daarna zowel schriftelijk als mondeling aangegeven hoe zij hier tegen aankijkt. Na zorgvuldige bestudering van deze zienswijzen heeft SodM besloten toch een last onder dwangsom op te leggen. Teleurgesteld In een reactie laat Vermilion Energy weten teleurgesteld te zijn over deze beslissing van SodM. Wel heeft SodM nu naar de mening van Vermilion duidelijkheid verschaft over de argumenten op grond waarvan de onderneming een last onder dwangsom kreeg opgelegd. Het besluit van Vermilion Energy gaat alleen over de productie van de put Langezwaag 3. De productie van de andere twee putten in het gasveld Langezwaag wordt voortgezet. Op het moment van de vooraankondiging van het voornemen van SodM tot opleggen van een last onder dwangsom was de reden hiervoor voor Vermilion niet duidelijk. In de toelichting die Vermilion Energy gisteren ontving, verschaft SodM deze duidelijkheid. Dat is, aldus Vermilion, niet alleen belangrijk voor de lokale en regionale overheden en de burgers in de betrokken omgeving, maar ook voor Nederlandse bedrijven die op het Nederlandse vasteland aardgas produceren. In de toelichting maakt SodM een einde aan de onduidelijke situatie rond de instemming met winningsplannen door de minister van Economische Zaken. Wet- en regelgeving Vermilion benadrukt dat de onderneming steeds in overeenstemming handelt met wet- en regelgeving en met de manier van werken die de sector sinds jaar en dag gewend is. Vermilion heeft met betrekking tot het Langezwaagveld gewerkt binnen de vigerende wet- en regelgeving en de in het verleden afgesproken werkwijze tussen de industrie en het ministerie. Handhaven SodM is de handhaver van de Mijnbouwwet. Als er sprake is van een overtreding van de Mijnbouwwet, dan moet SodM in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag SodM daarvan afzien. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Dat houdt in dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat de activiteit ook formeel toegestaan is. Maar dat is bij de winning uit put LZG-03 niet het geval. Risico’s zijn verwaarloosbaar Vermilion heeft inmiddels wel voor de winning uit put LZG-03 bij de minister een verzoek gedaan om instemming met een wijziging van het winningsplan. SodM heeft die wijziging inmiddels bekeken. De effecten op bodembeweging en seismische risico´s zijn door TNO beoordeeld en verwaarloosbaar bevonden. SodM heeft dan ook gesteld dat er geen nadere voorwaarden gesteld hoeven worden. Decentrale overheden Dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, wil echter niet zeggen dat zeker is dat de minister met het winningsplan gaat instemmen. Sinds 1 januari geldt de nieuwe Mijnbouwwet. Daarin is geregeld dat onder andere ook decentrale overheden advies mogen geven. Op dit moment moeten Gedeputeerde staten, Burgemeesters en wethouders, het waterschapsbestuur, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hun adviezen nog geven. Die adviezen kunnen leiden tot het weigeren van de instemming of tot het stellen van voorwaarden aan de instemming. SodM treedt daarom op tegen het winnen uit put LZG-03 zonder goedgekeurd winningsplan.