Wetterskip brengt verhogingen slootpeilen veenweidegebied in kaart

DRACHTEN - Wetterskip Fryslân heeft op haar site de de peilverhogingen van sloten in het veenweidengebied in kaart gebracht. De veenweidevisie gaat ruwweg over het gebied ten westen van Drachten.

De Veenweidevisie beschrijft de maatregelen in het Friese veenweidegebied die zorgen voor het vertragen van bodemdaling. Het instellen van hogere slootpeilen is één van de maatregelen. Waar komende jaren peilverhogingen plaatsvinden, is in kaart gebracht. De kaart is te vinden op www.wetterskipfryslan.nl/veenweide. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het peilbeheer in het veenweidegebied. Om de bodemdaling in dit gebied te vertragen, is het nodig de slootpeilen te verhogen om zo het veen natter te houden. In de veenweidevisie staat dat de slootpeilen in het hele veenweidegebied in de winter niet lager dan 90 centimeter beneden het maaiveld mogen liggen. In gebieden waar de bodem bestaat uit een kleilaag op veen worden hogere zomerpeilen ingesteld. Belanghebbenden Het waterschap voert de peilverhogingen uit in nauw overleg met de belanghebbenden in het gebied. De nieuwe kaart geeft alleen de verhoging van het peil van het slootwater weer. Op de kaart is per gebied aangegeven of de waterpeilen verhoogd moeten worden, de zogenaamde actieve peilverhoging. Of dat de peilen door verdere bodemdaling vanzelf binnen tien jaar het nagestreefde niveau bereiken, de passieve peilverhoging. De precieze peilen worden per gebied in overleg met de betrokken grondgebruikers bepaald. In de gebieden in het veenweidegebied waar geen peilaanpassing op de kaart is aangegeven, voldoen de waterpeilen al aan de uitgangspunten voor waterpeilen in het veenweidegebied. Toekomst Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert, ook als gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt. Om het bijzondere karakter van het veenweidegebied en de landbouwfunctie in de toekomst te behouden, stelde Provincie Fryslân samen met het waterschap, gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van het gebied de veenweidevisie op. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied. Meer informatie over de veenweidevisie is te vinden op www.fryslan.frl/veenweidevisie Op de kaart worden de gebieden aangegeven waar het waterschap actief het slootpeil verhoogt en gebieden waar de drooglegging (het verschil tussen maaiveld en slootpeil) door bodemdaling in de loop der jaren vanzelf kleiner wordt (passieve peilverhoging). Door de hogere peilen wordt de laag veen boven het huidige slootpeil natter gehouden en oxideert het veen minder snel. Dit vertraagt de bodemdaling. Afhankelijk van de dikte van de veenlaag die natter gehouden kan worden, verhoogt het waterschap wel of niet actief het slootpeil om de drooglegging te verkleinen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in veenlagen dikker dan 10 centimeter (actieve peilverhoging) en dunner dan 10 centimeter (passieve peilverhoging). In gebieden waar de bodem bestaat uit een laag klei op de veenlaag en waar de huidige drooglegging groter is dan 90 centimeter, stelt het waterschap naast een hoger winterpeil een hoger zomerpeil in. In gebieden waar de drooglegging al maximaal 90 centimeter is, stellen we alleen een hoger zomerpeil in.