Groeiend Oerrock houdt gezelligheid en sfeer goed vast

URETERP - Oerrock is opnieuw een stapje vooruit gegaan. Maar alle kleine stapjes bij elkaar maken wel grote sprongen. Zo is het aantal bezoekers van het Hemelvaartsfestival in twee jaar tijd verdubbeld tot 10.000 mensen. De grens is bijna bereikt. ,,Wy sjogge al om ús hinne'', zegt Oerrock-voorzitter Sietze Boonstra.

Tekst en foto's Fokke Wester Oerrock kan zich dit jaar opnieuw verheugen in de gunst van de weergoden. De eerste festivaldag gisteren vond plaats onder een stralende zon, met weinig wind en de vooruitzichten voor vanavond en morgen zijn opnieuw gunstig. Heerlijk weer om te genieten van muziek, een drankje en een hapje. Ook weer om te verbranden, merkt zanger Paskal Jakobsen van de Zeeuwse band Bløf, die tussen het zwarte plastic van het grote podium de zon maximaal voelt. ,,Ik sta hier in brand,'' roept hij. Op zijn vraag om zonnebrandcrème krijgt hij vanuit het publiek meteen een flacon toegeworpen. ,,Factor acht, daar heb ik niks aan.'' De volgende fles is wel goed, waarna Jakobsen zijn kale hoofd laat insmeren door bassist Peter Slager. Groepshug Terwijl de band van Douwe Bob achter op het podium klaarstaat voor een laatste groepshug, kijkt toetsenist Matthijs van Duijvenbode al genietend door het gordijn naar het publiek. ,,Moet je kijken, dat licht, zo mooi.'' De band, met in de gelederen geboren Ureterper Jan-Peter Hoekstra, krijgt halverwege het optreden bezoek van Danny Vera, die geboekt staat in de binnentent. Samen zingen ze een lied van Johnny Cash, een idool van beide artiesten. Achter de grote tent is het pauzeterrein voor de vrijwilligers. Daar kunnen ze gratis eten en drinken halen. Ook de beveiligers en politiemensen melden zich hier voor een patatje of een flesje cola. ,,Der binne mar twa eveneminten dêr't ik nei útsjoch, dat binne Oerrock en de Sneekweek,'' zegt beveiliger Hans uit Drachten. Hij roemt de sfeer op het festival. ,,It is hjir altyd gemoedlik, al is it beslist net sa dat wy neat te dwaan ha. Foaral freeds, as elkenien fergees nei binnen mei, is it faak wat drokker. Mar wy fiele ús hjir noflik, de frijwilligers hawwe it nei't sin en dat straalst ek út nei de besikers.'' Gitaar signeren In de voetbalkantine van het naastgelegen sportpark De Griene Greide krijgt Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, intussen bezoek van vier jonge muzikantes, die hun gitaar willen laten signeren. Ze hebben eerder ook al de krabbels gescoord van Douwe Bob en van Jelle B, die behalve zijn naam ook het woord 'tút' op het instrument schreef. Sanne Hans houdt zich later tijdens haar optreden ook al bezig met jonge talenten. Zij haalt de Drachtster band Kings of Diamonds het podium op, die zich via de Play-offs een plekje op het grote Oerrock had veroverd. Afsluiter Kensington zorgt met veel vuurwerk voor een passend slot van het festival. De band heeft enkele maanden geleden een nieuwe cd uitgebracht en heeft ook de liveset grondig opgeschud, zodat het optreden geen herhaling wordt van vorig jaar. Het risico van herhaling ligt wel op de loer voor Oerrock, realiseert Sietze Boonstra zich. ,,Mar wy ha yn totaal 36 bands noadich, en ast de bêsten ha wolst, dan ûntkomst der net oan datst guon bands faker as ien kear krijst. Sa'n ien as Sanne Hans komt hjir sels al foar de seisde kear. Mar ast sjochst nei de kaartferkeap, dan sit ús publyk dêr net sa mei. Wy hienen yn acht oeren alle kaarten kwyt kinnen, dy sifers sprekke wol foar harsels.'' Sloot verlegd Vorig jaar meldde Boonstra op deze site dat Oerrock wel wil groeien, maar steeds in beheersbare stapjes. Als iets dan niet slaagt, kan makkelijk een stapje terug worden gedaan. Maar het worden intussen wel flinke stappen, zoals de verdubbeling van het aantal toeschouwers binnen twee jaar laat zien. Er is al een sloot verlegd om het terrein groter te maken en met een andere indeling is de ruimte de laatste jaren beter benut. Wat omgeving betreft kunnen er maximaal nog 2000 mensen bij. De gemeente heeft namelijk samen met de Veiligheidsregio Fryslân laten uitzoeken hoeveel mensen de omgeving van het festivalterrein aan de Skieppeleane onder Ureterp  aankan. Dat zijn er 12.000, vooral omdat de wegen in het weilandengebied tussen Ureterp en de Feart smal zijn. Er is dus nog een kleine uitbreiding mogelijk, maar dan is de limiet bereikt. Wat er dan moet gebeuren is nog niet zeker, maar er wordt wel al vast voorzichtig over nagedacht, zegt voorzitter Sietze Boonstra. Eén mogelijkheid is een stapje terugdoen. ,,Mar dat soe net leuk wêze. Oerrock is stadichoan sa groeid, asto no fanôf nul sa'n festival opsette wolst, dan slagget dy dat net. In ferhûzing is ek in opsje, mar dan moatte wy fansels wol by Oerterp bliuwe, oars is it gjin Oerrock mear. As ik hjir yn de omkriten fyts, dan sjoch ik wolris om my hinne mei it idee: soenen wy hjir ek wat mei dwaan kinne? Ast sjochst nei it gebiet by de A7 bygelyks, dan binne der noch genôch mooglikheden. Mar dêr ha wy it as bestjoer noch net iens oer hân.'' Quitte Wat begroting betreft speelt de organisatie met de kaartverkoop al quitte, daar komen op het festival zelf dan nog de opbrengsten bij uit de catering. ,,Gemiddeld keapje minsken tusken de 11,5 en 12,5 konsumpsjes. It waar hat dêr net iens safolle ynfloed op, want wy jouwe hjoed ek fergees wetter fuort, mar as elkenien mei dit prachtige waar ien gleske ekstra keapet, is dat dochs wer 30.000 euro ekstra'', zegt Boonstra. Hij is niet bang dat de groei ten koste zal gaan van de sfeer op het festival. Vooral door de grote inzet van vrijwilligers, dit jaar 380 in totaal, houdt Oerrock een sterk saamhorigheidsgevoel. ,,Wy hienen ekstra frijwilligers noadich en dy ha wy net oproppen fia Facebook, mar wy ha oan de eigen frijwiligers frege oft se noch minsken wisten. Sa kaam myn suster bygelyks mei twintich kollega's fan de GGZ yn Ljouwert oansetten. En der wurket mear famylje mei. Us mem nimt nei ôfrin alle muntsjes mei om se thús skjin te meitsjen foar de oare deis, bestjoerslid Jorrit syn mem sit hjir achter de kassa en in oar syn heit is hjir oan it timmerjen. Foar de frijwilligers is dit ek in feestje. En net ien is hjir Vip, achter de skermen hat elk syn rol en elk syn wearde. Elk dy't hjir komt, dy docht wat, of hat al wat dien.'' Rugzak Wel wordt de beveiliging de laatste jaren professioneel ingehuurd, omdat het toezicht en de controle intensiever en scherper moeten zijn. Daarvoor is nu ook speciaal een bestuurslid aangesteld. In verband de aanslag in Manchester is de dag voor het festival zelfs nog bepaald dat bezoekers niet een rugzak mee mogen nemen het terrein op. ,,Moatst dy net te bot troch de angst liede litte, mar moatst der wol oer neitinke. It is ferskriklik wat dêr bard is, dan telt de rest net mear.'' Voor Boonstra zelf zit de lol van Oerrock vooral in de voorbereiding, waarmee een hecht team het hele jaar bezig is. ,,Froeger op fuotbal hie'k it selde. Dan dochst wat as team, setst wat op'e kaart. En wy binne allegear gek op muzyk en op feest. As wy no noch altyd op it nivo fan 2000 besikers sitten hienen, dan hienen wy miskien wol likefolle lol hân, al strielet it fansels ús ego wol dat it no sa goed giet. Foar my sels begjint de lol no pas, as de earste dei der hast op sit. As it hjoed goed giet, dan giet it freed en saterdei ek goed. Dan begjint foar my it glunderjen ek.''