Geld beschikbaar voor beheer van slootranden in Zuidoost Friesland

BEETSTERZWAAG - Boeren kunnen geld verdienen door bij het beheer van hun land meer rekening te houden met de natuur. Tot 8 september kunnen agrariërs in Zuidoost Friesland intekenen op het project Natte Dooradering.

De maatregel geldt voor het hele gebied van Elan Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland, dat de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en een deel van Heerenveen beslaat. Binnen dat gebied zijn weer speciale zones die extra aandacht krijgen, zoals de beekdalen van het Ald Djip, Tjonger en Linde. Tot 8 september duurt de voorintekeningronde voor Agrarisch Natuurbeheer in het leefgebied natte dooradering voor de periode 2018-2021. Het leefgebied natte dooradering is bedoeld voor ondersteuning aan soorten die in en langs de sloot leven. Hierbij wordt gedacht aan vissen, amfibieën, insecten en waterplanten. De door de provincie genoemde doelsoorten zijn de poelkikker en de ringslang, maar met een juist beheer liften andere soorten, zoals de kleine modderkruiper en andere vissoorten zoals bittervoorn en grote modderkruiper er op mee. Aaibaar Die bescherming is nog niet zo gewoon als bijvoorbeeld de maatregelen voor de weidevogels of het beheer van de droge dooradering, zoals het systeem van boomwallen in ambtelijke taal wordt genoemd. ,,It is noch net echt landen'', zegt Sander Zonderland van ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland. ,,Dat dy greidefûgels ekstra oandacht noadich ha, dat is no wol algemien aksepteard en ek it snoeien en behear fan beamwâlen wurdt oer it algemien wol belangryk fûn. Mar yn dit projekt giet it om fisken en ynsekten en dat sprekt faaks dochs wat minder oan as in ljip of in skries. Net folle minsken ha wolris in Kleine Modderkruiper sjoen, of in ringslang. En dy binne ek net sa aaiber.'' De maatregelen die landeigenaren kunnen treffen zijn niet ingewikkeld en bovendien beperken ze volgens Zonderland de agrariërs niet heel sterk in hun bedrijfsvoering. Zo kan bijvoorbeeld worden ingetekend op het Pakket de Botanische Weiderand. Dat houdt in dat de landbouwer een strook van vijf meter langs de sloot niet mag bemesten, in combinatie met gefaseerd slootschonen en baggeren met een baggerpomp en onderhoud van een poel of klein historisch water. Dat een deel van de sloot niet wordt schoongemaakt heeft onder andere te maken met de libelle. ,,Dy hat in libbenssyklus fan twa jier, dus as jo de sleat elk jier skjinmeitsje steure jo dy syklus.'' Dat It Wetterskip schone watergangen eist hoeft geen probleem te zijn, zegt Zonderland, omdat ook met gedeeltelijk begroeide oevers de waterdoorgang wel gewaarborgd is. ,,It Wetterskip docht it sels ek op dizze manier, dat slút naadloas oan.'' Tellen Het project duurt tot 2021 en het is belangrijk dat er resultaat wordt behaald. Daarom wordt ook voortdurend gekeken wat de maatregelen opleveren. Probleem daarbij is dat er nog niet zoveel gegevens beschikbaar zijn. ,,It oantal ljippen yn de greide wurdt al tsientallen jierren byhâlden, mar hoefolle modderkrûpers der binne, dat witte wy net. Dêrom begjinne wy der no ek mei te tellen, sadat wy in nulsitewaasje krije. Dêrmei kinne wy oer in skoft sjen oft it belied ek wurket en oft it jild dat der yn stutsen wurdt ek wat opleveret.'' In de vorige periode is in de zuidelijke Wouden 50.000 euro uitgegeven. ,,Wy hoopje no op it dûbele. Wy ha no 21 ynskriuwers, mar wy hoopje op 50, 60. Op basis fan it oantal dat meidocht kinne wy jild oanfreegje. Hoefolle as in lânbehearder krijt is sa net te sizzen, dat wurdt feststeld yn in persoanlik gesprek en hinget ûnder oare ôf fan wat er allegear docht. It giet faak om in kombinaasje fan maatregels. It jild is ek net om der better fan te wurden, it is mear in kompensaasje foar leanderving.'' Naast verbetering van de flora en fauna leiden deze pakketten volgens Zonderland automatisch tot een betere waterkwaliteit en daarmee gezonder drinkwater voor het vee. Bovendien maken ze het gebied aantrekkelijker voor toeristen. ,,It slút allegear op elkoar oan. Wat goed is foar de iene partij is ek goed foar de oare.'' Deelnemen kan tot 8 september via een mail naar info@elan-zofriesland.nl. Voorwaarde voor deelname is dat de percelen in het door de provincie ingetekende leefgebied ‘natte dooradering’ moeten vallen. Kijk hier om welk gebied het gaat.