Peuteropvang stopt in vijf Opsterlandse dorpen

BEETSTERZWAAG - De peuteropvang in Bakkeveen, Lippenhuizen, Langezwaag, Terwispel en Nij Beets stopt per 20 oktober. Ze bieden niet voldoende kwaliteit, zegt de GGD.

De peuteropvang in de gemeente valt sinds februari 2016 onder het houderschap van Kinderopvang Opsterland B.V. De gemeente is volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Speciaal daarvoor heeft het college op 25 november 2014 de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Opsterland 2015 vastgesteld. Tekortkomingen De GGD is door de gemeente aangewezen om inspecties uit te voeren bij de kinderopvang. Die instelling geeft advies over al dan niet handhaven op geconstateerde tekortkomingen. Bij de locaties voor peuteropvang van Kinderopvang Opsterland BV in Bakkeveen, Lippenhuizen, Langezwaag, Terwispel en Nij Beets zijn tijdens inspecties van GGD Fryslân tekortkomingen geconstateerd op het gebied van het Pedagogisch klimaat, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht. Het gaat om de vijf locaties van het failliete Timpaan Kindercentra, die begin 2016 zijn overgenomen door De Torteltuin uit Heerenveen. Voor de vijf opvangcentra werd de KinderOpvang Opsterland BV opgericht. Ondanks het ingezette handhavingstraject zijn de tekortkomingen niet tijdig ongedaan gemaakt. Daarom heeft de gemeente op 16 juni de aan Kinderopvang Opsterland opgelegde dwangsommen verbeurd verklaard. In gesprekken met de houders van Kinderopvang Opsterland is overeengekomen dat zij de locaties per 20 oktober beëindigen. Omdat de houder stopt met de exploitatie zijn de tekortkomingen ongedaan gemaakt en staakt de gemeente het handhavingstraject. De houder is verantwoordelijk voor het informeren van belanghebbende partijen.