'Dromend over Drachten zie ik grote meren...'

DRACHTEN - Een groot meer ten westen van Drachten, industrieterrein De Haven naar de A7 en op de plaats daarvan een rij casino’s, met uitzicht op een Beelden Eiland.

Het is een van de toekomstscenario’s die het resultaat zijn van de recente expedities naar de Westkop, het uiteinde van de Tussendiepen. ,,Alle geniale ideeën dy’t de dielnimmers betochten binne hjiryn by mekoar brocht’’, zegt kunstenaar Henk Hofstra. ,,It is dus net myn idee, mar ik soe’t wol prachtich fine.’’ Nieuwe kaart Op basis van de inzendingen heeft Hofstra al vast een nieuwe kaart gemaakt van Drachten en de Lege Midden. Wie een beetje creatief is kan er urenlang over fantaseren. Zo is het beoogde meer bij Oudega ineens een stuk groter en liggen ook De Veenhoop en Nij Beets nu op strategische plaatsen aan een groot Draaitmeer, dat aansluit op het moerassig natuurgebied Alde Feanen bij Earnewâld. ,,It Polderhoofdkanaal wurdt gewoan opnaam yn de mar’’, zegt Hofstra. De Westkop verschuift van Buitensvallaat naar Smalle Ee en industrieterrein De Haven gaat helemaal weg: alle bedrijven krijgen een nieuwe plek langs de A7. Op de Tussendiepen komt een nieuwe jachthaven, genoemd naar dominee Jan Hofstra, de bedenker van het Drachtstervaartplan. Aan het einde daarvan ligt het Ines Pultrumplein, genoemd naar de wethouder die de Vaartplannen op gang bracht. Langs de Hogeweg komt een Pieter van der Zaag-Boulevard, met hotels en casino’s. ,,En dy betelje dan de ferhûzing fan de fabriken’’, legt Hofstra uit. Herindeling Drachten kan wat woningbouw betreft verder uitbreiden langs de A7, waar Boornbergum al een nieuwe woonwijk is geworden. Die bebouwing kan nog veel verder, vindt Hofstra, ook al is dat nu nog Opsterland. Daarmee speelt het plan al vast in op een toekomstige herindeling van de gemeenten in Zuidoost-Friesland Het spreekt vanzelf dat Drachten een heel andere plaats zal innemen in de Friese watersportwereld. ,,Dan wurdt it echt de tagong nei it Fryske wetter. As dit sa útfierd wurde soe, dan waard it fuort ien fan de grutste Frykske marren. It skûtsjesilen kin dan ek folle tichterby Drachten hâlden wurde, dat ommers de bakermat fan de skûtsjes is. En foar de moderne syljachten kin by it strân moai in Regatta komme.'' Uiteraard komen in dit scenario ook weer de plannen op tafel om de Drachtstervaart door te trekken naar Drenthe, zodat het nieuwe meer een directe aansluiting krijgt op de vaarwegen in Duitsland. ,,It is miskien wol in bytsje heftich’’, geeft Hofstra toe. ,,Mar it is in eksistinsjele possibiliteit. It set Drachten yn ien klap wer op nûmer 1.’’