Geen auto's meer over Koartsweachster Brêge

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland sluit de Koartsweachsterbrêge in Gorredijk af voor het gemotoriseerd verkeer.

De gemeente heeft dat besloten om overlast, hinder en schade die motorvoertuigen en landbouwverkeer veroorzaken te voorkomen of te beperken. Langzaam verkeer mag nog wel over de brug tussen het Weike en ’t Leantsje. De maatregel is eerder al voorgelegd aan Plaatselijk Belang Gorredijk en de bewoners in het gebied rondom de brug en die hebben er mee ingestemd. Ook de verkeerscoördinator van het politieteam Smallingerland-Opsterland in Drachten, en de Politieregio Fryslân hebben geen bezwaar tegen de afsluiting. De gemeente heeft besloten de verkeersfunctie van de brug te wijzigen. Dit wordt kenbaar gemaakt met het plaatsen van een bord aan beide kanten van de brug. Hierdoor worden ’t Weike tussen de Opsterlandse Compagnonsfeart en de Nijewei tussen de Heerenacker en de Opsterlandse Compagnonsfeart doodlopende wegen voor het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt niet voor (brom)fietsers. Door de afsluiting kan de brug langer mee. De inrichting van de weg voor de brug wordt met palen aangepast om doorrijden voor motorvoertuigen onmogelijk te maken. De afsluiting zal goed zichtbaar zijn voor fietsers. Bij hun besluit hebben b&w zich gebaseerd op de Verkeersstructuurvisie Gorredijk 2013, waarin is bepaald dat de gevolgen van de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de brug aanvaardbaar zijn als de erftoegangsweg in de 30 km/zone afgesloten zou worden. Het in stand houden van een fijnmazig verkeerstructuur voor langzaam verkeer past in de visie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan 2010. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken.