Het Moleneind krijgt zijn molen terug

DRACHTEN - Het Moleneind in Drachten krijgt zijn molen terug, hoopt Sybren de Vries. Hij wil naast zijn grand-café De 2 Heeren een replica bouwen van de molen van Durksz.

Tekst en foto's Fokke Wester ,,As ûndernimmer yn Drachten erfaar ik alle dagen dat it fiertstente rêstich is yn it sintrum. En in hiel soad ûndernimmers fiele dat sa'', zegt Sybren de Vries. Drachten moet volgens hem beter op de kaart gezet worden. En dat kan volgens hem door de bouw van een molen aan het Moleneind. Hierdoor zal Drachten meer bezoekers richting centrum krijgen. ,,Wy libje yn in snelle en moderne tiid, mar wy moatte ek nostalgy en sfear bringe yn Drachten. Der moat wat te belibjen wêze, dêrfoar komme de minsken nei Drachten!'' Klear Het idee van de molen is niet nieuw. Ook twintig jaar geleden was er een plan om de in 1940 gesloopte molen te herbouwen waaraan de straat zijn naam te danken heeft. Dat plan is ergens heel diep in een laatje beland, nadat duidelijk werd hoeveel energie en geld het zou kosten. Sybren de Vries hoopt dat het idee dit keer wel zal doorgaan, stelt hij nadrukkelijk. De plannen zijn goed doordacht. ,,Ik wurkje der al hast oardel jier oan. Alles is goed trochtocht en útrekkenne, de eksploitaasje is rûn. Ik haw al kontakt mei in echte mûnebouwer, wy binne der klear foar.'' Eerdere samenwerking met de gemeente bij de aanleg van de haven en de verbouwing/restauratie van De 2 Heeren heeft hij als zeer positief ervaren. Het enige dat nog ontbreekt is een definitief akkoord van de gemeente Smallingerland. ,,As ûndernimmer wolle jo altyd in stap hurder as dat de gemeente docht. Mar sa gau as der grien ljocht is, wol ik as earste mei de omwenjenden om tafel pm in folsleine taljochting te jaan oer de plannen.'' Dat er bezwaren zullen komen kan De Vries zich bijna niet voorstellen. Het wordt een plaatje, zegt hij enthousiast, dat het hele centrum van Drachten een flinke oppepper zal geven. ,,Dy campers kinne dan moai in plakje achter de mûne krije, dus dy binne foar de bewenners aanst hielendal út it sicht.'' Breed paviljoen De oorspronkelijke molen van Durksz stond naast de boerderij waarin nu het restaurant is gevestigd. De achtkantige molen die De Vries voor ogen heeft, komt een stukje naar achteren, op het grasveldje aan de kop van de passantenhaven. Het gebouw krijgt op de begane grond een breed paviljoen, met in het midden een grand-café 'light', met alleen een kleine kaart en een overdekt terras. Ook wil De Vries er een kleine dependance van het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in huisvesten met alle folders. ,,Der komt ek in kâlde bakker yn, dus allinnich in ferkeappunt, mar wol mei in nostalgysk tintsje. Ek komt der dan in lyts blommewinkeltsje yn.'' Om te zorgen voor een authentieke uitstraling wordt de vloer belegd met Fries geeltjes, waar een epoxylaag overheen wordt gelegd. In de buitenste schil van het paviljoen heeft de ondernemer vijf hotelkamers gepland in het hoogste segment, drie/vier sterren en zelfvoorzienend. Op de eerste verdieping daarboven komt over de hele oppervlakte kamer 6, een luxe suite. Op de tweede etage komt het kraaiennest, een publieke ruimte waarin de bezoeker op schermen virtueel van oud- naar nieuw-Drachten kan reizen. De Vries zoekt daarvoor de samenwerking met Smelne's Erfskip. Die educatieve ruimte komt uit op de brede rondgang, waar een terras en rustpunt op hoogte is gepland. Draaiende wieken Wie had gehoopt op een echte, werkende replica van de oude molen van Durksz, moet De Vries helaas teleurstellen. ,,Dat is net te beteljen.'' Toch zal het origineel heel dicht worden benaderd, stelt de ondernemer. Het paviljoen wordt bekleed met zwarte 'gepotdekselde' planken en gedekt met originele zwarte dakpannen. De kapconstructie wordt gemaakt met stalen balken, omslagen met eikenhout. De kap wordt gedekt met echt riet en de wieken kunnen draaien. ,,Mar net op de wyn, se wurde oandreaun. Dêrom kinne de wiken ek oan de selde kant stean bliuwe en hoechst net in draaikappe te meitsjen. It wurde saneamde Milouwiken, dy draaie stadich en sûnder lawaai. As de wiken draaie soarget in omfoarmer yn de kappe foar genôch stroom foar de hiele haven. Dit wurdt de earste wynmûne fan hiel Nederlân dêr't net ien op tsjin wêze sil.'' Dat De Vries zaken serieus aanpakt heeft hij al laten zien bij de grondige restauratie van De 2 Heeren, waarbij de beide pronkkamers in de originele staat zijn teruggebracht. De Vries runde eerder succesvol het Kinderspeelparadijs Bombi op industrieterrein Azeven, dat hij in 2016 verkocht. Na de opening van grand-café De 2 Heeren rees bij hem al vrij vlot het idee voor de herbouw van de molen, geeft hij aan. ,,By it graafwurk foar de ferbouwing ha wy hjir noch in âlde mûnestien fûn, dan wurdt it fuort hiel taastber.'' De Vries spiegelt zich als ondernemer aan de historie van de Drachtstervaart. ,,It feit dat dy Feart hjir no opnij leit, is in teken dat se yn Drachten hiel wat wolle en kinne. Sa'n mûne stiet foar kracht en energy. Rêst en reuring Het plan voor de herbouw van de molen staat niet op zichzelf, zegt Sybren de Vries. ,,Ast sa'n idee krijst, moatst der ek oer neitinke watst der dan mei dwaan wolst. Myn bedoeling is om Drachten in plak te jaan dêr't alles by inoar komt. Dy mûne wurdt heech, dy is aanst fan hiel fier al te sjen. Dan wurdt dit in plak fan moeting: boatsjeminsken, fytsers, kuierders, alles komt hjir by inoar. Dit wurdt in rêstpunt en tagelyk in plak fan reuring en dat is goed foar hiel Drachten. En stel dy ris foar as it winter wurdt en der leit iis. Dan wurdt dit fansels it moaiste plak datst mar betinke kinst om de redens ûnder te binen.''