Friese overheden en partners investeren 7,8 miljoen in veenweidegebied

DRACHTEN - De komende twee jaar investeren Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en betrokken partners 7,8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied.

Deze investering is nodig om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden voor boeren, bewoners en bezoekers. Hiervoor is een uitvoeringsprogramma voor 2018 en 2019 vastgesteld. De Feangreidefisy en de reeds beschikbare budgetten van de overheden zijn hiervoor het vertrekpunt. Het uitvoeringsprogramma zet in op het stimuleren van innovaties en een integrale aanpak in een aantal gebieden. In de landbouwsector en bij natuur en milieu partners is behoefte om nieuwe technieken en innovaties in de praktijk te beproeven. Daarbij wordt extra ingezet op het delen van kennis en het stimuleren van de samenwerking tussen boeren onderling, met ketenpartners en partijen buiten de agrarische sector. Creatieve oplossingen Verder wordt in een aantal gebieden ervaring opgedaan met het bundelen van opgaven, het leveren van maatwerk en creatieve oplossingen om de bodemdaling in het veengebied te vertragen. Een voorbeeld van zo’n aanpak vindt al plaats in het gebied Aldeboarn - de Deelen. Burgers en boeren verkennen samen de kansen, haken en ogen rondom de uitvoering van de veenweidevisie. Hun rapport ‘Romsicht’ biedt een brede kijk op veenweide opgaven. Zo onderzoeken zij de mogelijkheden voor beter bodembeheer en flexibel peilbeheer. Ze starten daarvoor binnenkort een proef met het meten van het grondwaterniveau, waarmee het peil in de sloten kan worden gestuurd. In 2019 is de uitvoering van de Feangreidefisy nog niet klaar. Het is een complexe opgave en de ontwikkelingen gaan snel. Het nieuwe regeerakkoord biedt daarnaast ook kansen voor het veenweidegebied (o.a. reductieopgave CO2 als gevolg van veenoxidatie). De provincie werkt daarom aan een voorstel voor de uitvoering van de Feangreidefisy na 2019. In het voorjaar van 2018 wordt dit voorstel voorgelegd aan Provinciale Staten. Lees hier het Programma Veenweidevisie Financieringsprogramma Veenweidevisie