Schoolschrijver moet leerlingen aan het lezen en schrijven krijgen

GORREDIJK - De Schoolschrijver is een primeur voor Opsterland en voor Bibliotheek Zuidoost Fryslân als organisatie. En Opsterland heeft er meteen twee, op School Loevestein in Gorredijk en op de Paadwizer in Beetsterzwaag.

De installatie van Tialda Hoogeveen als Schoolschrijver van School Loevestein was meteen de officiële start van het project in de hele provincie. Daarom was Reynaud Ritsema van Omrop Fryslân uitgenodigd om er een echte happening voor de hele school van te maken en kwam wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland langs om Tialda Hoogeveen de sjerp om te hangen. Hoogeveen is tot de meivakantie elk dinsdag op de school aanwezig.

Brievenbus

De kinderen hebben in de klas een eigen hoekje voor haar gemaakt, waar ze een bureau heeft, aan de muur een poster hangt met haar portret en een aantal van haar boeken in de kast staan. ,,Ik bin hjir tenei al moarns betiid, sadat elk dy't my wat freegje of fertelle wol de kâns dêrfoar krijt. En dat jildt net allinnich foar de bern fan de groepen 6, 7 en 8, mar ek foar de jongsten, foar alle heiten en memmen en sels pakes en beppes. En op de oare dagen as ik der sels net bin kinne se my ek berikke, want der is in spesjale brievebus makke'', vertelt Hoogeveen.

Vorig jaar was ze ook al Schoolschrijver in Gerkesklooster en dat is haar prima bevallen. ,,Bern ynspirearje my. Ik hoopje dat ik ek dit kear de bern dúdlik meitsje kin hoe leuk it is om te lêzen en te skriuwen. Foarrich jier wie der in famke dat noch noait yn de bibleteek west hie. Doe't wy der mei de klasse hinne gienen, wie se hiel ferbaasd. Ik miende dat it saai wie, sei se, mar it is just hiel leuk.'' Kinderen die het al leuk vinden om te lezen en te schrijven, hoeft ze niet meer te overtuigen, weet ze, maar het is juist de kunst om de kinderen er bij te betrekken die menen dat het niets voor hen is.

Rode pen

Het belangrijkste is het plezier in het lezen en schrijven. Hoogeveen doet dan ook niks met de rode pen, vertelt ze. ,,De bern moatte der lol yn krije. It plesier stiet foarop en it frije tinken. De regeltsjes komme letter wol. Alles is goed, neat is ferkeard. Ast mar lêst.'' Ook strips zijn prima, vindt Hoogeveen, want een succesvol leesavontuur stimuleert om verder te lezen.

De Schoolschrijver past in een breder offensief om het lezen te bevorderen, samen met bijvoorbeeld het voorleesprogramma voor jongere kinderen. ,,En dat offensyf is noadich, want wy lêze hieltyd minder. Tsien menuten achter mekoar lêze skynt foar bern op de middelbere skoalle al in probleem te wêzen, wylst lêzen yn dizze komplekse tiid wol hieltyd belangriker wurdt.''

Hoogeveen zal alle groepen aandoen in haar 'regeerperiode', maar de nadruk komt te liggen op de groepen 6, 7 en 8. Op het programma staat ook een bezoek aan de bibliotheek. En dat is een goed ding, zegt Tytsje de Vries, Leesconsulent en mediacoach bij Bibliotheek Zuidoost Fryslân. Zij begeleidt ook het project op de drie scholen in haar werkgebied. ,,Bern komme yn de Gordyk de Bieb noch wol tsjin, mar yn oare doarpen is dat faak net sa fanselssprekkend. En as de bern net nei de bibleteek komme, dan moat de bibleteek mar nei de bern ta.''

Frysk

Vanaf maandag krijgen 50 basisscholen verspreid door heel Nederland een Schoolschrijver in de klas. De 48 schoolschrijvers bereiken daarmee ruim 11.000 kinderen in Amsterdam, Rotterdam, Noord-Brabant, Fryslân, Groningen en in de nieuwe regio’s Limburg, Schiedam en Den Haag. Het initiatief van de Schoolschrijver is ontstaan in Amsterdam, waar het project vooral bedoeld is om scholen met veel leerlingen met een taalachterstand extra kansen te bieden. 

Die taalachterstand zou ook voor Friesland gelden, vooral in Friestalige streken, maar dat is toch wat te kort door de bocht, vindt De Vries. ,,Wy sjogge it Frysk krekt as in ferriking. De Schoolschrijver is hjir mear bedoeld om it lêzen en skriuwen op in kreative wize te promoten, ek yn it Frysk. Wy hoopje dat de bern mei in protte nocht en wille oan'e gong geane mei Tialda. Wy soargje yn elk gefal foar in flinke kiste mei ekstra boeken.''