Andries de Jong maakt De Welle 'Waterdicht' (met filmpje!)

DRACHTEN - Met vier gedichten en een oneliner van Andries de Jong op de wanden van de Welle wordt in het Drachtster zwembad de sport verbonden met de cultuur.

Tekst en foto's Fokke Wester Onder grote belangstelling van de Friese media werden de vier gedichten vanochtend op de muren aangebracht door René de Roode en Johan van der Woude van het Drachtster bedrijf De Meesterplakkers. De gedichten zijn voortaan te lezen in de zithoek bij het recreatiebad, langs het 50-meterbad, bij het pierebadje en bij de jongerenhoek. De oneliner (Loopt het water je al in de mond?) is aangebracht bij het restaurant. De teksten zijn van Andries de Jong, niet van gemeentedichter Andries de Jong. Maar daarover straks meer. Beleving Evert Jan Siderius, die vorig jaar Minne Dolstra opvolgde als directeur van Sportbedrijf Drachten, is blij met de kunst op de muren. ,,Sport en kultuer is net in kombinaasje dyst hiel faak sjochst, mar it sprekt my persoanlik hiel bot oan. Wy ha as Sportbedrijf in maatskiplike taak, mar ek in kommersjele, dêrom moatte wy ús konstant der foar ynsette om de minsken oan dit bad te binen. Sokke fersen meitsje dit bad unyk en soks wurket mei oan de beleving. Ik bin dan ek hiel benijd wat de minsken hjir fan fine sille.'' Het sportbedrijf wil aan de muurverzen nog een wedstrijd verbinden voor schoolklassen. Het winnende gedicht wordt ook in het zwembad aangebracht, de schrijver krijgt een jaarabonnement op De Welle en zijn of haar klas krijgt een workshop Gedichten Maken door Andries de Jong. Diverse fasen Andries de Jong schreef de teksten omdat het bad in diverse fasen in zijn leven een bijzondere rol heeft gespeeld. Hij groeide op aan de Reidingweg, tegenover het bad en was er in zijn jeugd vaak te vinden. ,,Dat wie noch it iepenloftbad, mei de grutte betonnen treppen, it 50 meterbad mei de lege en de hege dûkplanke, it peuterbad en it hokje dêr't wy skûmblokjes, soere matsjes en snoepkettings kochten.'' Het openluchtbad sloot in 1987, toen het overdekte tropisch zwembad werd geopend. ,,Wy binne as kweajonges noch wolris troch de hekken slûpt om te skateboarden yn it lege, blauwe bassin. De klaaihokjes wienen al heal sloopt, mar likegoed smieten wy dochs noch de ruten yn. Letter swom ik by DZ&PC yn it 50-meterbad, ûnder trainster Miep Cats. En no is it in bytsje ferfallen, mar kom ik hjir noch altyd om te swimmen mei myn eigen jonkjes Simm en Tomm.'' Al die herinneringen verwerkte De Jong in zijn verzen. Plaatskeuze Het zwembad zal het nog een jaar of drie, vier moeten volhouden, want het besluit over de nieuwbouw is nog altijd niet genomen. Er ligt wel een pot met geld klaar, van gemeente en provincie, maar de gemeenteraad heeft eerst meer onderzoek nodig om te komen tot een goede plaatskeuze. Daarbij zijn de Sportlaan en de Noorderhogeweg in beeld. Wat Siderius betreft komt het bad aan de Sportlaan. ,,Ik ha minne erfaringen mei in bad bûten de stêd. Yn Swolle woe dat net. Op de Sportleane ferwachtsje ik in protte fan de synergy mei de oare sport, ek omdat ek it Sportbedrijf yn dit gebou syn plak hat. Wy kinne dêr as bad ek gearwurkje mei bygelyks it Bewegingscentrum en de Politie-Academie. Boppedat is it hjir winters oant jûns let drok, dan moatst der net oan tinke dat minsken noch in hiel ein troch it tsjuster fytse moatte.'' Siderius hoopt wel dat het besluit nog wordt genomen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. ,,Wy dogge net it measte mear oan ûnderhâld, mar soks is min yn te plannen ast net witst hoe lang ast hjir noch sitten bliuwst. Kinst dit wol foar in jier wer wat opknappe, mar ast langer sitten bliuwe moatst, kinst oar jier wer.'' Gefrustreerd Andries de Jong is de gemeentedichter van Smallingerland. Maar nu even niet. En daar was hij vanochtend nog steeds gefrustreerd om. De Tiekster had zijn plan voor versregels in het Drachtster zwembad voorgelegd aan de gemeente. Hij hoopte dat de gemeente zou helpen het plan waar te maken, want bij zijn aantreden was zijn idee om gedichten op onverwachte plaatsen aan te brengen namelijk met open armen ontvangen. ,,Doe't ik it sei flak nei myn beneaming, klapte wethâlder Marja Krans der antoesjast foar. Sy fûn it in prachtich idee en sei ta dat der in spesjaal potsje foar komme soe.'' Toen hij zijn plannen voor de Welle aan de gemeente voorlegde, wilden ze er op het gemeentehuis echter niets van weten. ,,Sterker noch, sy fûnen it eins mar raar dat ik ek foar mysels oan it wurk bin as dichter. Under de namme DichtDieDeur.nl en Raamrijm.nl meitsje ik ek gedichten foar ûndernimmers. Ik ha krekt de earste fjouwer oanbringe litten op winkelruten yn it Drachtster winkelsintrum. Dat fûnen se net sa leuk en se ha my echt straft. Sa fielt it foar my, teminste. Ik bin net lilk, mar ik wie wol slim teloarsteld. Der wie in ôfspraak en dêr hâlde se har no net mear oan. Ik fiel my echt as in skoaljonkje yn de hoeke drukt.'' Streng scheiden Voortaan zal De Jong de functie van gemeentedichter dus streng moeten scheiden van zijn andere schrijfwerk. Per jaar krijgt hij van de gemeente vijf schrijfopdrachten, waarvoor hij per keer een bedrag van 150 euro ontvangt. ,,Mar stopje mei myn eigen wurk dêrnjonken kin ik fansels net. Ik hie krektlyn in gedicht yn de Nieuwe Revue, moat ik dêr dan ek mei ophâlde? Mar dat is myn wurk, dêr libje ik fan. En it meitsjen fan gedichten op ûnferwachte plakken is echt myn missy. It jild dat ik fan de gemeente krij stopje ik ek al yn in potsje om soksoarte projekten op te setten.'' Toen Andries de Jong bij de gemeente nul op rekest kreeg, meldde hij zich met zijn plannen bij het Sportbedrijf, waar het zwembad onder valt. En daar reageerden de afdeling Communicatie en directeur Evert Jan Siderius wel heel enthousiast. Het Sportbedrijf betaalt dan ook de 600 euro die het project kost aan materiaal en arbeid. De acht gedichten die De Jong in eerste instantie inleverde vonden ze echter wat te veel. Na overleg kwamen ze uit op vier. ,,En dat is ek better, mear yn balâns. Oars soenen dy fersen hjir miskien ek wol fersûpe.'' Kijk hier hoe Andries de Jong zijn gedicht Zo Rook Het voorleest: