Landschapsbeheer start in oost-Friesland met herstel van het landschap

OOSTERWOLDE -  Gedeputeerde Johannes Kramer geeft woensdag de feestelijke aftrap van het landschapsherstelproject ‘Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân’.

Landschapsbeheer Friesland werkt samen met de vier agrarische collectieven ELAN Zuidoost Friesland, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels en It Lege Midden, de komende jaren aan het herstel van het landschap in de provincie. Het gaat hierbij om onder andere elzensingels, houtwallen, solitaire bomen en poelen die in het door de provincie aangewezen leefgebied ‘droge dooradering’ liggen. De vier collectieven zijn al begonnen met het benaderen van deelnemers aan dit project. Dit voorjaar zal reeds gestart worden met de werkzaamheden. Gedeputeerde Kramer geeft woensdagmiddag 14 maart de feestelijke aftrap van dit project bij Melkveebedrijf G.J.P. Kelder aan de Weper 8 in Oosterwolde. De herstelwerkzaamheden Het zwaartepunt van de uitvoering ligt in Zuidoost Friesland, maar er zal ook gewerkt worden op het eiland Terschelling, in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en rondom het dorp Sint Nicolaasga. Het landschap van deze gebieden wordt gekenmerkt door kleine percelen die omgeven zijn met landschapselementen als elzensingels en houtwallen. Binnen dit landschapsherstelproject worden individuele landschapselementen hersteld. Bij houtwallen en elzensingels betekent dit dat er geplant wordt en dat er rasters vervangen worden. Het houdt ook in dat er bomen gezaagd gaan worden. De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat er meerdere stammen ontstaan, zoals dat al eeuwen gebruikelijk is in het Friese agrarische cultuurlandschap. Daarnaast worden ongewenste soorten als de Amerikaanse vogelkers tegengegaan. De lege plekken die ontstaan worden ingeplant met autochtone soorten als els, eik lijsterbes, meidoorn en hondsroos, afhankelijk van de locatie. Bosjes en poelen In een later stadium van het project worden ook kleine bosjes en poelen hersteld. Bij kleine bosjes houdt dit in dat het hakhoutbeheer weer toegepast gaat worden (net als bij de eerder genoemde singels worden de bomen afgezaagd zodat ze weer opnieuw uitlopen) en/of dat er een bosrand aangelegd wordt met een geleidelijke overgang van kruidenbegroeiing naar bomen. De poelen worden met de kraan opgeschoond zodat er weer water in kan en ruimte biedt voor soorten als libellen en kikkers. Het Friese cultuurlandschap is gevormd door menselijk handelen. Zonder onderhoud verdwijnt dit landschap. De beheeringrepen zorgen er tevens voor dat de kenmerkende flora en fauna van dit landschap behouden blijft. Binnen dit project wordt zowel gekeken naar de losse landschapselementen als naar het landschap en de ruimtelijke samenhang tussen de elementen. Goed onderhouden landschapselementen hebben een rijke en een gevarieerde begroeiing en zijn daarmee als losse elementen al van grote waarde. De structuur van de landschapselementen op grotere schaal voegt daar een netwerkfunctie aan toe. Uit eerder onderzoek in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is gebleken dat dit de biodiversiteit, gebonden aan dit agrarische cultuurlandschap, zeer ten goede komt.