It Freonetal spilet Wa is hjir Dokter yn Jonkerslân

JONKERSL - ÂN Toanielferiening It Freonental spilet op 17 en 31 maart de klucht ‘Wa is hjir dokter’.

Dokter Bart hat in drokke praktyk mei gewoane en bysûndere pasjinten. Assistinte Katty hat it der mar drok mei, mar kin har der aardich mei rêde oant der wol in hiel nuvere klant komt: Ynkognito.
De útfierings binne op de saterdeis 17 en 31 maart yn it nije doarpshûs fan Jonkerslân. Beide jûnen begjinne om 20.00 oere.
Kaarten yn it foar graach bestelle: info@freonental.nl