CSG Liudger, Lauwers College en Dockinga College onderzoeken samenwerking

Drachten - De bestuurders van het Lauwers College in Buitenpost, het Dockinga College in Dokkum en CSG Liudger in Drachten hebben besloten een verkenning te doen naar mogelijke samenwerking.

Deze verkenning zal bestaan uit een onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking tussen de drie christelijke scholengemeenschappen. Onderzocht wordt of ze elkaar kunnen versterken op bestuurlijk, bedrijfsmatig en onderwijskundig niveau. De besturen hebben daarover op 19 maart een gezamenlijke verklaring ondertekend. Van fusie tussen de scholen is echter geen sprake.

De besturen willen een verkenning doen omdat:
 men in wil spelen op de krimp in de regio Noordoost Fryslân en de gevolgen hiervan voor het personeel, de mobiliteit en de werkgelegenheid;
 ze de marktpositie van het christelijk voortgezet onderwijs in de regio willen versterken;
 ze voortgang willen blijven geven aan (reeds ingezette) onderwijsontwikkelingen en -vernieuwingen die gewenst zijn om onderwijs (meer) eigentijds te maken en (beter) betaalbaar te houden;
 ze de staf en bedrijfsvoering willen optimaliseren, zodat ze een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van goed onderwijs in de regio.

De besturen willen onderzoek doen naar samenwerking en versterking op de volgende terreinen:
 gezamenlijke inzet op onderwijsontwikkeling. Bundeling van krachten versterkt de mogelijkheid tot innovatie en behoud van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio;
 versterking van bestuurskracht;
 de meerwaarde die samenwerking tussen de schoolbesturen kan opleveren voor het onderwijs en de besturen;
 versterking van de wijze van besturen met aandacht voor de sub-regionale verschillen;
 gevolgen voor en optimalisatie van de ondersteunende diensten;
 personele gevolgen.

De besturen verwachten dat ze met deze ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan een positieve onderwijsontwikkeling in de regio. Voor de zomer van 2018 willen ze helder hebben of de intenties op bestuurlijk niveau en qua medezeggenschap haalbaar zijn.