Bijna 100 bolle buiken openen nieuwe BabyPlanet

Drachten - Met een parade van honderd zwangere vrouwen is vanochtend aan de M.L. Kingboulevard de nieuwe BabyPlanet geopend. De nichtjes Kirsten en Lotte mochten onder toeziend oog van hun vaders Jan en Sietze Klaver het lint doorknippen.

Er waren niet helemaal honderd zwangere vrouwen, erkende Marleen van Wieren van BabyPlanet. ,,Een paar vrouwen die zich hadden opgegeven zijn inmiddels bevallen. En een van de vrouwen is precies vandaag uitgerekend, dus dat wordt nog even spannend.’’

Klear foar

Die aanstaande moeder die vandaag op haar kalender heeft omcirkeld is Rebecca van der Vaart uit Drachten. ,,Ik ha my pas earjuster opjûn en ik ha der wol fertrouwen yn. Myn man komt aanst ek eefkes te sjen, dus as it wol safier is binne wy der klear foar’’, vertelt ze lachend.

De Rode Kruismedewerkers die voor eerste hulp zijn ingeschakeld zijn klaar voor een eventuele bevalling, zegt Appie de Vries. ,,Zo gauw als er een wee is bellen we meteen 112’’, vult zijn collega Hardy Deiman lachend aan. Voor de zekerheid staat er tijdens de ceremonie wel een ambulance klaar op de winkelboulevard.

Toekomst

Met de nieuwe vestiging zet het Drachtster familiebedrijf een flinke stap in de toekomst, zegt Sietze Klaver. Even is overwogen om voor een nieuwe vestiging te kiezen voor het Raadhuisplein, maar uiteindelijk bleek dat toch te duur. ,,Sitst dêr hiel moai yn it sintrum en de rûmte wie dêr ek wol, mar foar it oantal kante meters dat wy noadich bist dêr dochs tefolle jild kwyt.’’

De nodige ruimte bleek uiteindelijk ook beschikbaar aan de Martin Luther King Boulevard, waar een compleet nieuw pand is neergezet. ,,Wy hienen ek kieze kinne foar in besteande rûmte, mar wy ha flink ynfesteard en woenen in pand mei in eigen gesicht. Yn dat lange lint sitst dochs wol in bytsje anonym yn in skuonnedoaze en hjir kinst echt dyn eigen identiteit kréëare. En dat ha wy dien, dit is in gebou dat ek spraakmakend wie.’’

Kantoren

Het gebouw telt een aantal lagen en heeft in totaal 3000 vierkante meter aan winkeloppervlak. In een tuin op de verdieping kunnen aanstaande ouders hun kinderwagen uitproberen en beoordelen bij daglicht. Aan de voorzijde zijn de kantoren gevestigd, waarin Jan Klaver ook zijn eigen reclamebedrijf heeft. ,,Hy hat ek syn eigen opgong. Dat wy safolle rûmte noadich ha hat trouwens ek te krijen mei ús webaktiviteiten, dy’t de lêste jierren in hiel grutte flecht naam ha. Dit gebou is op de groei makke.’’

De komst van Lotte (dochter van Sietze) en Kirsten (dochter van Jan) heeft het bedrijf de laatste jaren een boost gegeven, zegt Sietze Klaver. ,,Ik bin no 62 en hoe’st it ek besjochst, op in bepaald stuit sjochst dochs oars tsjin’e dingen oan. Lotte en Kirsten fiele ús doelgroep gewoan better oan. Sy prate dêrom ek mei oer it belied en binne aktyf yn de ferkeap en de marketing.’’ Het zou heel goed kunnen dat de beide vrouwen op termijn het bedrijf overnemen, zegt Sietze. ,,Mar foarlopich bliuwe wy noch hiel graach oan’e bak, ik soe ek net graach sûnder myn wurk wolle. ’’

Famyljebedriuw

Binnen het bedrijf word tal langer gewerkt aan een omslag, zegt Klaver, omdat de consument van tegenwoordig toch anders binnenkomt. Ze hebben zich al goed georiënteerd op internet en weten wat ze willen. ,,Dan giet it der om datst gericht de goeie fragen stelst om it goeie produkt te ferkeapjen. Wy wolle mar ien ding: dat de klanten bliid binne mei wat se kocht ha. En dan is it dochs in foardiel dat wy fanâlds in echt Drachtster famyljebedriuw binne, as famyljebedriuw bist dochs mear by dyn klanten belutsen’’

Opvallend is dat met de nieuwe BabyPlanet de winkelboulevard het bijzondere kopgebouw heeft gekregen dat al bij de eerste presentatie in 1993 werd aangekondigd. De Boulevard is nu compleet, zegt Sietze Klaver. ,,Wy ha der no echt in punt op setten.’’

Foto’s Fokke Wester