Jonkersland maakt van trauma nieuwe kans

Jonkersland - Bijna vier jaar geleden ging de school van Jonkersland dicht. Nu is het schoolgebouw het nieuwe dorpshuis. Het oude dorpshuis is intussen verkocht als woonhuis.

Zaterdag was de opening van het Dorpshuis in Jonkersland. Iedereen werd ontvangen met koffie en gebak, waarna voorzitter Pyt Achenbach aan de hand van de vele foto’s die hij gedurende de twee jaar durende verbouwing had gemaakt vertelde over de reis naar de opening. Het was een reis waarbij het hele dorp betrokken was. ,,Elkenien komt der ek, want wy ha hjir 18 ferienings yn it doarp en se meitsje allegear gebrûk fan it doarpshûs. Guon wykliks, sa as it koar, it korps en it toaniel, oaren komme der ien kear yn’t jier by mekoar, lykas de buertferienings.’’

Ruilje

Jonkersland heeft met het dorpshuis zijn kans gegrepen toen de school eind 2014 leeg kwam te staan. ,,Wy ha de gemeente frege oft wy ús doarphûs ek ruilje mochten mei de skoalle. Gelokkich woe de gemeente wol meiwurkje.’’ Bij de taxatie bleek het oude dorpshuis 15.000 euro meer waard te zijn dan de school. ,,Doe ha wy frege oft wy dat jild al fêst krije koenen foar de ferbouwing en dat wie by de gemeente samar klear. Fierder ha wy noch wat help krigen fan fûnsen, lykas it Oranje fonds en de Van Tijens Fundatie. Fan dy lêste sels twa kear. Blykber hienen wy dochs wol in goed ferhaal.’’

De verbouwing kostte in totaal ongeveer drie ton, een flink bedrag voor een dorp van rond de 250 inwoners. Het gebouw met twee lokalen en een gemeenschapsruimte onder een schuin oplopend dak werd de afgelopen twee jaar grondig onder handen genomen. ,,Wy ha earst besjoen wat it doarp woe en dêrút kaam dat der ferlet wie fan in grutte seal en fan in lytsere, wat smûkere. Fierder woenen se graach in rûmte foar it biljert en in sealtsje foar gearkomsten en om de doarpskrante yn te meitsjen. Gelokkich wie it net sa’n saai rjochtút gebou, dus wy ha der echt wat moais fan meitsje kinnen’’, zegt Achenbach tevreden.

Fan en foar en troch

Daarbij hebben ook de dorpelingen zelf de handen flink uit de mouwen gestoken. De vrijwilligersinzet staat voor 6500 uur op papier, maar in werkelijkheid is dat wel drie keer zoveel, becijfert Achenbach. En die inzet blijft nodig. Het dorpshuis heeft geen beheerders, maar vrijwilligers zorgen via bardiensten en onderhouds- en tuincommissies dat alles er voortaan geregeld zal worden. ,,It is echt in doarpshûs, fan en foar en troch it doarp.’’

Foto’s Grietje van der Reijnst-Brak/Hetstaateropfotografie.nl