Drie geschikte plaatsen voor brede school Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - De nieuwe Bredeschool van Beetsterzwaag kan worden gebouwd op de plaatsen van de huidige ODS De Trime en CBS De Paedwizer of op het oefenterrein van vv De Sweach.

Dat is de uitkomst van onafhankelijk locatie-onderzoek door Axon Adviseurs in opdracht van de gemeente Opsterland. In de Bredeschool krijgen De Trime en de Paedwizer onderdak samen met School Lyndensteyn. Als mogelijke locaties werden eerder ook voorgesteld de locaties Volkstuinen en de Vijver bij School Lyndensteyn.

Droom

De wens om een brede school nabij School Lyndensteyn te bouwen, komt voort uit de droom van de onderwijspartijen om passend onderwijs naar een hoger plan te tillen in Beetsterzwaag. Op basis van de toetsing op planologische, ruimtelijke, milieukundige, maatschappelijke, financiële en juridische haalbaarheid, is het advies van Axon Adviseurs om niet verder te gaan met de ‘Vijverlocatie’ en de ‘Volkstuinen’. Het College onderschrijft het advies van Axon.

De drie locaties zijn haalbare alternatieven. Op die plekken kan een brede school met minder impact en binnen een afzienbare tijd gerealiseerd worden. De focus van het project ligt nu op het verbinden van partijen die ideeën of plannen hebben voor (verbetering van) voorzieningen in het dorp, al dan niet in combinatie met een brede school. In dat kader hebben verschillende partijen in juni verbindingen met elkaar gelegd in een groeibijeenkomst bij de tropische kas van Beetsterzwaag.

Vruchtbare avond

Wethouder Anko Postma: ,,Dat was een vruchtbare avond waarin ideeën tot groei en bloei gekomen zijn. Ik nodig alle inwoners van Beetsterzwaag van harte uit om mee te denken en mee te praten op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag en ik zie ze graag op de informatiebijeenkomst in juli!”

Op woensdag 18 juli is er in De Buorskip van 15.30 – 20.30 een informatiebijeenkomst voor het hele dorp waarin de stand van zaken van het project wordt gedeeld en inwoners op een interactieve manier hun ideeën, kansen en tips kunnen achterlaten. Ook de kernpunten van het locatieonderzoek worden hier gepresenteerd. Uiteindelijk worden de resultaten van het onafhankelijke locatieonderzoek van Axon Adviseurs, de inbreng van het onderwijs, de input van het online platform en de kansen uit het dorp, vertaald naar minimaal twee scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Meer informatie over het project Kansen voor Beetsterzwaag is te vinden op www.opsterland.nl/Projecten/Kansen_voor_Beetsterzwaag