Vijf keer iepenloftspul De Riedselman in Oudega

Oudega - Op het erf van Jan en Machteld de Vries aan de Sânbuorren 1 wordt de komende anderhalve week vijf keer het iepenloftspul De Riedselman opgevoerd. Het is sinds 1997 het derde ‘buitenstuk’ in Oudega. ,,As it in súkses wurdt, dan kin it miskien wol faker’’, zegt Eppie Bosma van de Kulturele Kommisje Aldegea.

De Riedselman wordt vijf keer gespeeld. De première van vrijdag (17 mei) is al uitverkocht en dat geldt ook voor de voorstellingen van zaterdag (18 mei) en volgende week vrijdag (24) en zaterdag (25 mei). Daarom is een extra voorstelling toegevoegd, op donderdag 23 mei. ,,Dy is ek al foar de helte ferkocht. Per kear kinne der 200 man sitte, dus dat makket meimekoar 1000 man publyk. De taskôgers komme út hiel Fryslân wei, mar ja, wy binne ek de earste yn de rige fan iepenlofstspullen yn de provinsje. It is noch wol kâld jûns, dus wy riede minsken oan om in kleedje mei te nimmen’’, zegt Bosma.

Wylde plannen

De vorige iepenloftspullen Hector en Livius, beide over de adel die vroeger in Oudega woonde, werden gespeeld in 1997 en 2007, ter gelegenheid van jubilea van de Oudegaster toneelvereniging Op’e Nij Bigoun. Eigenlijk had er dus al in 2017 weer ‘iets’ moeten zijn, erkent Bosma. ,,Mar dat krigen wy net klear. Doe soenen wy foarrich jier mei de Kulturele Haadstêd wat dwaan foar Under de Toer.’’

,,Dat hie prachtich kinnen. Yn ús âlde tsjerke stiet noch in oarspronklik skandblok dêr’t wy wol wat mei dwaan woenen, want dêr siet noch in âlde leginde oan fêst, mar dat plan waard net honoreard. It soe ek wol in djoer stik wurde, mar foar LF2018 wie der ekstra jild, fansels. Wy woenen it hiele doarp troch en dan soe him oeral in part fan it ferhaal ôfspylje. De minsken koenen der dan by del mei in koptelefoan op. It is by wylde plannen bleaun, mar dat lei wol de basis foar dit stik.’’

Anekdote

De Riedselman is een Friese vertaling van de fabel die Remco Klop uit Leeuwarden op verzoek van de Oudegasters schreef. Hij baseerde zich daarbij op de korte anekdote Het raadsel van Hattum. Hoofdpersoon Hattum Alleman is gek op het opgeven van raadsels. Het stuk speelt rond 1810, de tijd van Napoleon, toen de Grietman van Smallingerland nog in Oudega woonde. Hattum woont in een verpleegtehuis, maar gaat op reis, op zoek naar vrijheid en avontuur. Het verhaal gaat over hoe hij in Oudega wordt ontvangen.

Meer dan 150 mensen zijn op de een of andere manier betrokken bij het stuk, dat wordt geregisseerd door Brecht Wassenaar uit Leeuwarden, die als actrice zelf aan Tryater is verbonden. Het spel, de muziek en de dansen zijn te zien tegen een decor van tien meter breed en zes meter hoog, dat wordt gevormd door witgespoten oude wandmeubels. De voorstelling speelt zich af op drie niveau’s: de vloer, twee meter hoog en vier meter hoog. ,,Oan de achterkante fan it dekôr steane wol seis treppen, de spilers fleane hieltyd op en del en hinne en wer.’’

Enorme klus

De organisatie van een dergelijk toneelstuk is voor een dorp van 1700 inwoners een enorme klus, zegt Bosma. ,,En it kostet in fermogen, mar dêrfoar ha wy gelokkich help krigen fan gemeente, provinsje en in tal sponsors. Wy soenen wol faker in iepenloftspul dwaan wolle, dêr ha wy it ek al oer hân, mar it is de fraach oft it hieltyd wer op te bringen is.’’

www.deriedselman.nl