Gemeente bemoeit zich niet met burenruzie over erfgrens

Drachten - De gemeente Smallingerland hoeft een klacht over een erfscheiding niet in behandeling te nemen. Dat stelt het college in een reactie op een bezwaarschrift.

De kwestie over de erfscheiding speelt al jaren. Het gaat om een perceel dat door de gemeente in 1965 is verkocht. Daarbij is indertijd afgesproken dat de gemeente een afrastering van betonpaaltjes met draad diende aan te brengen. In het eigendomsbewijs is opgenomen dat het onderhoud van de erfafscheiding voor rekening van de gemeente komt.

Conflict

De bewoonster van het perceel er naast is al jaren in conflict met haar buren over de erfafscheiding. Zij heeft de huidige bewoners al in 2012 verzocht om de betonpaaltjes met daartussen gespannen draad te verwijderen. De gemeente heeft op verzoek van haar buren de vrouw per brief van 16 juli 2012 geïnformeerd over de bepaling in het eigendomsbewijs en gemeld dat de erfafscheiding volledig op het perceel van de buren staat.

De jaren daarna heeft de bezwaarmaker de gemeente meerdere keren verzocht om die brief te rectificeren. Dat verzoek is telkens afgewezen omdat het een privaatrechtelijke kwestie betreft, namelijk een burengeschil over de kadastrale erfgrens. In februari van dit jaar heeft de vrouw haar verzoek tot rectificatie echter nogmaals ingediend.

Geen partij

Dit verzoek is nu opnieuw afgewezen omdat het om een zuivere privaatrechtelijke kwestie gaat waarin de gemeente geen partij is. Dat Smallingerland ten tijde van de verkoop van het perceel die erfafscheiding heeft aangebracht, maakt dit volgens het college niet anders. De brief van de gemeente in 2012 is geen wettelijk besluit, waardoor daartegen geen bezwaar mogelijk is. Daarom is het bezwaar niet-ontvankelijk en hoeft er ook geen hoorzitting over te worden gehouden.