Gemeenten Zuidoost Friesland willen samenwerking voortzetten

Drachten/Beetsterzwaag - De gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf willen hun samenwerking voortzetten. Dat hebben ze in een brief laten weten aan de provincie en het Wetterskip.

De vijf gemeenten in de regio Zuidoost Friesland werken al sinds 2015 samen in de Streekagenda Zuidoost om zo de regionale ontwikkeling in Zuidoost een boost te geven. Het overleg heeft onder andere geleid tot afspraken op het gebied van recreatie en toerisme, onderzoeken naar leegstand en verduurzaming van het woningbestand en industrieterreinen, een integrale landschapsvisie, en diverse projecten op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en leefbaarheid.

Vorm

De Streekagenda eindigt officieel op 31 december van dit jaar, maar de bestuurders willen ook na die datum samenwerken. Hoe die samenwerking vorm moet krijgen is nog onderwerp van overleg. Na de Provinciale verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen is bij die overheden een nieuwe uitgangssituatie ontstaan. Daarom is vanuit de gemeenten de brief geschreven.

Volgens de vijf gemeenten leert de ervaring dat er veel meerwaarde te behalen is door gezamenlijke opgaven ook gezamenlijk op te pakken. Ze zien dan ook volop aanleiding om de bestuurlijke samenwerking na 2019 voort te zetten. In de praktijk blijkt daarbij nadrukkelijk behoefte aan meer flexibiliteit in de uitvoering. ,,De opgave bepaalt welke partners elkaar opzoeken. Daar willen we met elkaar voor gaan!'' aldus de gemeenten.

Andere partijen

Concreet betekent dit dat er behoefte is ook samenwerking met andere partners van buiten de regio Zuidoost aan te kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken is het nodig om de huidige vorm van samenwerking tegen het licht te houden, met meer maatwerk per gebied. ,,Samenwerking dient daarbij gelijkwaardig, flexibel en praktisch te zijn en voldoende aandacht te geven aan inbreng uit de samenleving. We hebben daarbij een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijfsleven voor ogen'', aldus de brief.

Van Provincie en Wetterskip vragen de gemeenten inspanningen om de thematische opgaven mee uit te werken en tot uitvoering te brengen, flexibiliteit, nieuwe instrumenten en organisatiestructuren en budgetten. ,,Wij zullen voor zover mogelijk mee-investeren en de middelen en menskracht die ons ter beschikking staan optimaal inzetten ten behoeve van de regionale samenwerking.''