Opsterland zoekt andere weg om gasboring bij Nij Beets tegen te houden

Beetsterzwaag - In plaats van opnieuw naar de rechter te gaan, wil Opsterland een actieve rol spelen bij de beslissing van de minister over de gasboringen bij Nij Beets.

De gemeente Opsterland gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland eind februari over de proefboringen door Vermilion bij Nij Beets. Volgens de rechter is de gemeente niet bevoegd om te beslissen over de proefboringen, omdat, sinds een wetswijziging in mei 2017, die beslissing door de minister van Economische Zaken moet worden genomen.

Betere kansen

Hoewel die uitspraak volgens de gemeente betwist kan worden, ziet de gemeente toch af van een nieuwe gang naar de rechter. In plaats van een hoger beroep bij de afdeling Bestuurszaken van de Raad van State ziet het college betere kansen in de nieuwe procedure, die via de minister van Economische Zaken wordt gevoerd.

Daarin heeft de gemeente namelijk adviesrecht. Verder moet in die procedure de gemeenteraad een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven. Die beide zaken bieden Opsterland meer gelegenheid om invloed uit te oefenen op de kwestie, stelt het college van burgemeester en wethouders deze week in een brief aan de raad.

Het instellen van hoger beroep biedt waarschijnlijk minder gelegenheid voor inhoudelijke argumentatie en bovendien is de kans groot dat de gemeente opnieuw in het ongelijk wordt gesteld. ,,We zien dus meer mogelijkheden om een rol te nemen in een door de minister van economische Zaken te starten uitgebreide procedure voor de door Vermilion gewenste proefboring'', aldus de brief.

Ongewenst

Het college blijft zich verzetten tegen de proefboringen naar een nieuw gasveld in de omgeving van Nij Beets. De gemeente noemt die ongewenst, gezien de maatschappelijke discussie over gaswinning en fossiele brandstof in Nederland. ,,De duurzaamheidsambities van de gemeente Opsterland geven juist een andere richting aan.''