Lezing over Pieter Jelles Troelstra

Gorredijk - Bertus Mulder geeft woensdag 17 april vanaf 20 uur in het museumcafé in Gorredijk een lezing over De Jonge Piter Jelles Troelstra.

De lezing is na afloop van de ledenvergadering van de Vrienden van Museum Opsterlân.

17 april sil Bertus Mulder om 8 oere op ‘e tekst oer de jonge jierren fan Piter Jelles Troelstra, dat is oant sawat 1895 ta. Mulder hat hjir in tige nijsgjirrich en lêsber boek oer skreaun. Is der dan noch wat nijs te sizzen oer Troelstra, wy witte dochs alles al? Dat mei jilde foar de feiten, mar it giet der ek om, hoe’t de skriuwer dêr mei omgiet en wêr’t er de klam op leit. Boppedat binne der de lêste jierren dochs noch nije feiten ûntdutsen, sa wie sa feroaret de persepsje fan de skiednis geregeld.

Troelstra is foaral bekind as lieder fan de SDAP, de foargonger fan de PvdA. Mar hy wie benammen yn syn jonge jierren ek Frysk dichter en strider, dichter, lieteskriuwer, foardrager, toanielspiler, redakteur fan For Hûs en Hiem, esnfh. Koart sein in tige nijsgjirrich persoan, dat wa’t net west hat, hat wat mist.