‘Eenmalige subsidies maakt culturele instellingen creatiever’

Beetsterzwaag - Het nieuwe subsidiebeleid voor cultuur in Opsterland heeft goed uitgepakt. Dat concludeert de rekenkamercommissie op basis van eigen onderzoek.

Opsterland verandere in 2015 haar systeem van subsidietoekening. In plaats van jaarlijkse subsidies voor cultuurpromotie werden de bijdragen voortaan eenmalig per aanvraag toegekend. En dat pakte goed uit, zo concludeert de Rekenkamerocmmissie. Er kwamen meer culturele activiteiten,er kwam een betere sturing op resultaten en de instellingen werden ondernemender. Ze zochten creatief naar meerdere geldbronnen en er ontstond synergie in het culturele veld. De activiteiten sloten beter aan bij de doelstellingen van het cultuurbeleid en er vonden nieuwe of vernieuwende activiteiten plaats.

Uitlokken

Op verzoek van raadsleden onderzocht de rekenkamercommissie of de beleidswijziging uit 2015 tot de gewenste uitkomsten heeft geleid. Tot 2015 konden instellingen, zoals zangkoren en toneelverenigingen, rekenen op een vaste jaarlijks subsidie. Daarna kwam de beleidswijziging, met een overgangsregeling, en werden subsidies eenmalig toegekend, waarmee de gemeente probeerde nieuwe initiatieven uit te lokken.

Uit het onderzoek blijkt dat te zijn gelukt. Ook blijken instellingen creatiever en ondernemender te zoeken naar geldbronnen. Het aantal subsidieaanvragen en het werk daarmee voor ambtenaren steeg, maar dat is volgens de gemeente een kleine prijs voor het verbeterde contact tussen de aanvrager en de gemeente. De meeste aanvragers waarderen het verregaand geautomatiseerde aanvraagproces. Kleinere instellingen gaven in het onderzoek wel aan wel eens moeite te hebben met het aanvragen van subsidie en stellen meer hulp van de gemeente hierbij op prijs.

Bestuurlijk vraagt de rekenkamercommissie nog wel extra aandacht voor een betere definitie van het criterium ‘vernieuwend’ en de toepassing daarvan bij het toewijzen van subsidie. Ook zou de gemeente duidelijker kunnen maken wat de inwoners van de vernieuwing zouden moeten merken. Tevens raadt de commissie aan om -per verstrekte subsidie- beter de effecten bij te houden, door achteraf na te gaan of aan de criteria is voldaan waarvoor de subsidie is verstrekt. Tot slot raadt ze aan de behaalde resultaten jaarlijks aan de raad te rapporteren.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad. De rekenkamercommissie doet één à twee onderzoeken per jaar. Meer informatie over de rekenkamercommissie is terug te vinden op de website van de gemeente Opsterland.