Belangstelling groot voor Hofje voor ouderen

Beetsterzwaag - Het initiatief voor een alternatieve woonvorm voor ouderen cq meer generaties in Beetsterzwaag krijgt steeds meer vorm. De belangstelling is groot en de gemeente is positief over de plannen.

Er waren vooraf al meer dan 130 aanmeldingen, maar uiteindelijk bezochten meer dan 200 belangstellenden vorige week de informatiebijeenkomst in De Buorskip over het initiatief van Frouk Franssen-Eikema, Nardus Huiskes en Baudewijn Franssen. Zij werden daarmee bevestigd in hun vermoeden dat veel leeftijdgenoten misschien wel in te grote gezinswoningen wonen en dat het in het dorp ontbreekt aan een goede woonvoorziening voor ouderen, die nog graag zelfstandig, maar kleiner willen wonen.

Doorstroming

Daarmee springen de initiatiefnemers in het gat dat gevallen is na het wegvallen van het traditionele zorgcentrum. Hun plannen kwamen in een stroomversnelling na het vrijkomen van de terreinen van de beide scholen, die samen verder gaan in een nieuwe brede school op een deel van het sportcomplex aan de Vlaslaan. Het zou positief zijn voor de doorstroming op de woningmarkt, zo werd ook duidelijk tijdens het overleg dat de initaiteifgroep vorig jaar juni had met wethouder Anko Postma van Ruimtelijke Ordening en Wonen.

Naast de beide terreinen van de scholen De Trime en De Paedwizer zijn er volgens de initiatiefnemers meerdere locaties geschikt voor nieuwbouw, bijvoorbeeld aan de Commissieweg. Een peiling naar de belangstelling voor anders wonen overtrof de stoutste verwachtingen. Dat bleek ook op de informatie-bijeenkomst.

Respectvol

De bezoekers kregen vanuit diverse instellingen informatie over bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen, de stelselveranderingen en de veranderende visie op zorg. Duidelijk is wel wat ouderen willen: kwaliteit van leven, zelf de regie houden, thuis wonen en zorg dichtbij, problemen voorkomen, duidelijke en toegankelijke informatie, respectvol en vriendelijk bejegend worden, samenwerking en afstemming van betaalbare zorg.

Volgens Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg willen ouderen zelfstandig wonen met beschikbaarheid van zorg, diensten, producten en activiteiten, die ook (juist) beschikbaar zijn voor omwonenden. De combinatie van wonen, veiligheid, activiteiten, eten en zorg wordt als zeer prettig ervaren en dat wordt mogelijk gemaakt door nieuwe vormen van wonen, technologie en flexibiliteit.

Woonvisie

Volgens de heer Wiegers van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen zijn er diverse mogelijkheden en zijn er al diverse woonvormen gerealiseerd, onder andere door de Stichting Knarrenhof. De gemeente Opsterland staat positief tegenover bijzondere woonvormen. In de actuele Woonvisie van de gemeente is bijzondere aandacht voor flexibiliteit, maatwerk en accent op grote dorpen Gorredijk, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen en wonen, welzijn en zorg voor senioren en bijzondere doelgroepen.

Gezien het maatschappelijk draagvlak van het Sweachster initiatief zal de gemeente daar zeker verder over willen praten. De initiatiefgroep zal voor 1 april een behoeftepeiling uitvoeren om te achterhalen hoe groot de concrete belangstelling is en wat de wensen zijn onder de belangstellenden.