Raad van Kerken Gorredijk e.o. viert zondag jubileum in de Ontmoetingskerk met feestelijke muzikale middag

Gorredijk

De Raad van Kerken Gorredijk e.o. viert zondag haar dertigste verjaardag. Het jubileum wordt gevierd in de Ontmoetingskerk met een feestelijke muzikale middag.

Het is tijd voor een feestje. Op 25 maart is er een muzikale middag vanaf 14.30 uur in de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Medewerkenden zijn: De Spijkerpakkenband, Interkerkelijk koor Gorredijk en de Tsjonger Pipers: Henk Nijzing en Jan Frederiks op cornemuse. Tussendoor zokm er kleine meditatieve momenten, verzorgd door ds. Ron lafeber, ds. Christine Schlette en KoPi (Koos Dijkshoorn en Piet Hulshof). De toegang is vrij en de deur is open vanaf 14.00 uur.

Oecumenisch

Al vanaf midden jaren 60 van de vorige eeuw wordt er gemeld dat er binnen Gorredijk oecumenische gespreksgroepen zijn. Dit resulteert in een oprichtingsvergadering van de Raad van Kerken in 1987 en op 24 maart 1988 is de RvK Gorredijk een feit. Deelnemende kerken zijn de Rooms Katholieke parochie, Gereformeerde -, Hervormde- en Doopsgezinde kerk. De Evangelische Gemeente is niet officieel lid, maar doet wel mee. Zij worden lid in 2006.

Doel: “Een gemeenschap van kerken, die bij het licht van de Heilige Schrift en in de verwachting van het Koninkrijk van God zoekt naar een weg tot vernieuwing van het kerkelijk samenleven als antwoord op de in Christus geschonken eenheid en liefde.” Deze eenheid zichtbaar maken in: bezinning, viering en in de wijze van leven en werken in de wereld en voor de wereld.

Thema's

Vooral in de beginjaren werden er thema-avonden voor kerkenraden georganiseerd rond actuele thema’s. De eerste jaren rond de oecumene. Citaat uit de notulen van zo’n avond uit 1997: ,,Oecumene komt van het Griekse woord oikumene, oikos betekent huis en mene betekent eenheid. Eenheid niet in de betekenis van gelijkheid, maar van gezindheid. Na in de jaren vijftig het streven naar één kerk, gaat het nu vooral om eenheid in de geloofsopdracht waar we vanuit de eigen kerkelijke tradities naar elkaar toeleven, zonder beslist één kerk te willen zijn.''

Vanaf het begin worden er door een oecumenische werkgroep vier kerkdiensten per jaar en een kerstzang georganiseerd. Er wordt een oecumenische manifestatie gehouden in de Skâns. Er is ook een eigen kerstattentie groep die ouderen en zieken in die tijd van een aardigheid voorziet. Ook zie je meer toenadering tussen de regiopastores en de raad van kerken. Er was al gesproken over een oecumenisch leerhuis, maar dat is nooit echt van de grond gekomen, maar de Vorming en Toerusting avonden zijn wel oecumenisch.

Eén

In 2007 breidt de raad zich regionaal uit en komt Jubbega erbij en Katlijk/Mildam wil ook mee doen. In 2008 sluiten  Langezwaag, Lippenhuizen en Hemrik zich aan. Er blijven dan een aantal zaken bij de R.v.K Gorredijk en een aantal activiteiten gaan de regio in. Het lijkt er een tijdje op dat de regio pastores en de Raad van Kerken bijna één worden, maar dat is nog een stap te ver. Ook omdat niet alle leden van het regio overleg lid zijn van de Raad van Kerken. Bij de regionale activiteiten zijn ook Oldeberkoop en Oude/Nieuwehorne betrokken.

Op dit moment zijn er binnen Gorredijk nog drie kerken vertegenwoordigd. De Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk gingen na een Samen op Weg proces op in de PKN ( Protestantse Kerk in Nederland). De Evangelische gemeente vertrok een paar jaar geleden helemaal uit Gorredijk. De Katholieke Paulusparochie maakt nu deel uit van de grote parochie de Heilige Clara van Assisi. De Doopsgezinde gemeente wordt steeds kleiner.

De RvK heeft geprobeerd veel oud-leden te benaderen, maar dat is niet helemaal gelukt. Nadere informatie en activiteiten zijn te vinden op de site: www.raadvankerkengorredijk.nl.


Auteur

Fokke Wester Redacteur