Tweemaal volle bak bij feestelijke heropening Piterkerk Lippenhuizen

LIPPENHUIZEN

De feestelijke heropening van de gerestaureerde Piterkerk in Lippenhuizen leverde zaterdag twee keer een volle bak op: eerst bij de opening 's middags en daarna 's avonds bij het openingsconcert door Piter Wilkens.

De officiële opening werd zaterdagmiddag verricht door ‘Dorpsburgemeester’ Gerrit Prikken en kerkenraadsvoorzitter Jan Quarré. Daarna werd de PiterBattle gehouden om uit te maken wie 's avonds een liedje mocht zingen met Piter Wilkens. De wedstrijd werd gewonnen door Hinke Heida, die 's avonds samen met de Friese troubadour het liedje Bêst Genôch mocht vertolken. 's Middags zong ze het liedje nog samen met haar neef Jillert Jan de Jong, die de in de Battle de honneurs voor Wilkens waarnam. Bij de opening 's avonds werd ook gezongen door het koor van obs De Flecht, onder leiding van Ria Iebema. Daarna gaf Piter Wilkens zijn concert, waarbij hij naast oudere publieksfavorieten ook nummers zong uit zijn nieuwe programma, waarmee hij optreedt in de kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De opening van de kerk was niet een feestje voor alleen de kerkelijke gemeente, maar van het hele dorp, zegt Anna Calis. Zij was als vrijwilliger bij de organisatie betrokken. ,,Ik bin sels net tsjerks, mar dy tsjerke en it hôf deromhinne hearre gewoan by Lippenhuzen. Lêstendeis sei ien it hiel moai: ik kom der noait, mar as ik dea bin wol ik dêr wol graach lizze. No, dan meie jo der ek wol wat foar dwaan.'' De keus om de kerk voor algemeen gebruik geschikt te maken is bewust gemaakt, zegt Jan Quarré. De kerkelijke gemeente telt nog 55 belijdende leden en 60 doopleden. ,,En gemiddeld komme der noch sa'n 30 tsjerkegongers by de tsjinsten. Foar sa'n pear minsken is it gewoan net op te bringen. Dêrom ha wy yndertiid in berop op it doarp dien. En yn ruil stelle wy de tsjerke no ek beskikber foar it doarp. De ôfrûne jierren ha der al ferskate aktiviteiten west.'' De kerkelijke gemeente heeft op religieus vlak de samenwerking gezocht met Langezwaag en daardoor vinden de wekelijkse erediensten om en om in beide dorpen plaats. De kerk is na een maandenlang durende restauratie weer klaar voor de toekomst en geschikt voor multifunctioneel gebruik. Zondagmiddag vond meteen al het tweede concert plaats in de kerk, door Grytz en Grize. De kerkenraad heeft nog wel een aantal wensen op het lijstje staan. Zo moet het naambord uit 1917 waarop de predikanten tot dan toe zijn vermeld eigenlijk nog een opknapbeurt hebben en ook het liturgisch centrum moet eigenlijk nog worden aangepakt. Beide projecten worden begroot op zo'n 10.000 euro. ,,Ja, dat liket net folle op in totale begrutting fan fjouwer ton, mar op in stuit is it jild gewoan op. Fan dy buorden lit de ferve los en sy soenen in kear in goeie behanneling ha moatte. Wat it liturgysk sintrum oangiet, dêr is de Avondmaalstafel eins te grut. Dy stiet no yn'e wei. Om de rûmte goed brûke te kinnen soe der eins in lytserenien komme moatte en der binne noch in pear oanpassings noadich.'' De Piterkerk kan worden gehuurd voor kerkelijke aangelegenheden zoals kerkelijke huwelijksinzegening, doop- of uitvaartdiensten. Ook culturele activiteiten zoals concerten, uitvoeringen, lezingen en repetities kunnen er worden gehouden. In de kerk zijn 125 zitplaatsen en de inrichting is eenvoudig aan te passen. De kerk beschikt over een orgel, een piano en een eigen geluidsinstallatie. Ook de consistorie is geschikt voor het houden van vergaderingen, workshops en repetities. De Piterkerk kreeg zijn naam in 2012. Het is een van de zeven Piterkerken in Friesland.  

Auteur

Fokke Wester